Konkurs zdjęcie mamy z dzieckiem

Sebastian Pośpiech, 15 maj 2017, 19:42
Średnia: 5.0 (1 głosów)
Już po raz trzeci ogłaszamy z okazji Dnia Matki konkurs na najładniejsze zdjęcie z mamą. Dla autorów najlepszych fotografii będą nagrody. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 31 maja w kinie Przedwiośnie.
Konkurs zdjęcie mamy z dzieckiem

Zdjęcia w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku (pendrive, płyta CD czy DVD)można przysyłać do nas mailem lub pocztą, można także przynosić do redakcji. Powinny przedstawiać mamę z dzieckiem lub dziećmi. Uwaga, nie przyjmujemy zdjęć wykonanych w studiu fotograficznym i podczas profesjonalnych sesji.
Na zdjęcia czekamy do 25 maja. Najlepsze nagrodzimy i opublikujemy w gazecie w wydaniu z 30 maja. Wszystkie pozostałe najciekawsze fotografie pokażemy na  naszej stronie internetowej (rzeczkrotoszynska.pl). W tym roku naszym partnerem jest Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Wręczenie nagród odbędzie się w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie 31 maja.


Czekamy na Wasze fotografie!
Możecie je dostarczać:
- e-mailem:
sekretariat@rzeczkrotoszynska.pl
- poprzez Facebooka: https://www.facebook.com/rzeczkro/
- pocztą lub osobiście pod adres: ul. Sienkiewicza 2a, 63-700 Krotoszyn
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko osób na zdjęciu, miejscowość i telefon kontaktowy.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdjęcie z mamą”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zdjęcie z mamą”, zwanego dalej „Konkursem” jest redakcja "Rzeczy Krotoszyńskiej" wraz z Centrum Krotoszyńskicj Inicjatyw, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Tematyka konkursu

Tematyką Konkursu jest zarejestrowanie obrazów matki z dzieckiem lub dziećmi.

III. Uczestnicy konkursu

"Zdjęcie z mamą" adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

IV.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@rzeczkrotoszynska.pl, poprzez Facebooka: https://www.facebook.com/rzeczkro/ lub osobiście pod adres: ul. Sienkiewicza 2a, 63-700 Krotoszyn. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace pojedyncze.
3. W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:
•   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
•   numer telefonu,
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 26 maja 2017 r.
5. Nie będą przyjmowane zdjęcia wykonane w studiu fotograficznym i zrobione podczas profesjonalnych sesji fotograficznych. Wszelkie fotomontaże są niedopuszczalne.
6. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
7. Zdjęcia mogą przesyłać ich autorzy lub najbliżsi członkowie rodziny.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w fotogalerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronach www Organizatora oraz w wydaniu papierowym "Rzeczy Krotoszyńskiej".

10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich.
11. Osoba, która nadesłała pracę uzyskała zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
2. Jury oceni zdjęcia po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najlepsze prace, które nagrodzi i wyróżni.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach "Rzeczy Krotoszyńskiej” oraz w gazecie.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas rozstrzygnięcia konkursu 31 maja w kinie Przedwiośnie.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rzeczkrotoszynska.pl i CKI oraz siedzibie redakcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w konkursie.

 
Artykuł wyświetlono 1598 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz