Zamknij
REKLAMA
Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie zawodowe - mechanik samochodowy i pokrewne, doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: naprawa pojazdów samochodowych praca pon. - piąt.
StPr/22/0089
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, doswiadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków
StPr/22/0081
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B Zakres obowiązków: dostarczanie posiłków, realizacja zaopatrzenia miejsce pracy - powiat krotoszyński
StPr/22/0082
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Wymagania w stosunku do kandydatów: Wymagania niezbędne: - Obywatelstwo polskie; - Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - Nieposzlakowana opinia; - Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku; - Wykształcenie wyższe; - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy. Wymagania dodatkowe (preferowane): a) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku m.in. zamówień publicznych, prawa budowlanego, funduszy unijnych i rozporządzeń wykonawczych; b) Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych; c) Znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji i jej rozliczenia; d) Doświadczenie zawodowe w zakresie spraw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych; e) Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office; f) Prawo jazdy kat. B; g) Dyspozycyjność, rzetelność, terminowość, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność za zadania, samodzielność, kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie; h) Odporność na stres. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: W zakresie procesu inwestycyjnego: a) Prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, w tym: - odbiór, weryfikacja dokumentacji projektowej; - prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór inwestorski, realizacja inwestycji, bieżąca kontrola finansowa); - odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji; - rozliczenie inwestycji; - prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie. b) Współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego; c) Przygotowywanie projektów umów w zakresie rozbiórek, remontów i inwestycji. W zakresie zamówień publicznych: a) Przyjmowanie wniosków z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) Przygotowywanie dokumentacji źródłowych (z wyłączeniem wniosku rozpoczynającego przedmiot zamówienia i określania wartości zamówienia) w postępowaniach zleconych przez inne komórki organizacyjne i przeprowadzanie postępowań, uczestnictwo w Komisjach przetargowych, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania; c) Przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane; d) Współpraca z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie; e) Prowadzenie całości dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, ocena materiałów, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: a) Przygotowywanie, kompletowanie i wysyłanie wniosków o środki pomocowe UE i inne w zakresie wynikającym z wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej; b) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; c) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych; d) Współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań; e) Bieżące monitorowanie realizacji wdrażanych programów; f) Przygotowywanie konkursów, g) Rozliczanie dotacji uzyskanych w ramach ogłaszanych konkursów
StPr/22/0083
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe wymagane, uprawnienia spawalnicze, czytanie rysunku technicznego Ogólny zakres obowiązków: prace ślusarskie, spawanie, konstrukcji stalowych
StPr/22/0085
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe (finanse i rachunkowość; ekonomia etc.), wymagane doświadczenie zawodowe, samodzielność w wykonywanych obowiązkach, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność szybkiego uczenia się Zakres obowiązków: - wprowadzanie FV zakupu, sporządzanie przelewów, - dekretacja i księgowanie fv zakupu, sprzedaży, raportów kasowych oraz wyciągów bankowych w KH, - wykonywanie przelewów bankowych, - rozliczanie wpłat i spłat odbiorców, - faktoring Oferta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych.
StPr/22/0077
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 2 300 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem Oferta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych. praca trzy zmiany: 6-14, 14-22, 22-6 (hale magazynowe) lub jedna zmiana: 7-15 lub do uzgodnienia (stołówka, korytarze, toalety)
StPr/22/0079
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy Zakres obowiązków: rozwożenie towaru transport międzynarodowy
StPr/22/0080
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 7 000 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o porządek na Sali sprzedaży, dbanie o ekspozycję towaru.
3/1/2022
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2022
wynagrodzenie od od 3 110 PLN

prace biurowe
StPr/22/0070
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN